Privacy statement

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Trackwalk respecteert de privacy van alle personen, van wie zij persoonsgegevens verwerkt. De persoonlijke informatie die je ons verschaft, zal vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving worden behandeld. Voor vragen kun je contact opnemen met Trackwalk:

Per post: Markt 17, 4875 CB, Etten-Leur
Per e-mail: info@trackwalk.fashion

Wat doen wij met je gegevens?

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website of telefonisch, via e-mail of via sociale media contact met ons opneemt, dan registreren wij je persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we om met je in contact te kunnen treden, om aan je verzoek om informatie te kunnen voldoen, om je te informeren over onze diensten, voor relatiebeheer, voor het verbeteren van onze website en dienstverlening en voor het verrichten van marktonderzoek. Je persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien je ons hiervoor toestemming hebt verleend, of indien dit noodzakelijk is:
  • voor (de voorbereiding op) de uitvoering van een overeenkomst, waarbij je partij bent;
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichting;
  • ter vrijwaring van een vitaal belang van jou;
  • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Trackwalk, of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij je belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren.

Trackwalk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verwerkt. Trackwalk controleert jaarlijks of alle door haar verzamelde gegevens nog noodzakelijk zijn voor de daaraan gekoppelde doelen en verwijdert deze gegevens nadien, als dat niet meer het geval is. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen gelden, voldoet Trackwalk hieraan.

Welke gegevens verwerken wij?

Trackwalk verzamelt persoonsgegevens, die je aan ons verstrekt en die wij via derden (zoals bijvoorbeeld via Google Analytics) of uit openbare bronnen (zoals bijvoorbeeld sociale media of het handelsregister) verkrijgen. Voor al deze gegevens geldt dat we je persoonsgegevens alleen verwerken voor één van de hiervoor vermelde doelen. Alleen die gegevens, die (minimaal) noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doel, worden verzameld.

Zijn je gegevens veilig bij ons?

Trackwalk doet het uiterste om je gegevens veilig te stellen. Om onbevoegde toegang tot of bekendmaking aan onbevoegden van je gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, hebben wij passende fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij verzamelen te beschermen en beveiligen.

Worden je gegevens doorgegeven?

Trackwalk kan je persoonsgegevens uitwisselen met andere organisaties, die aan haar gelieerd zijn. Verder schakelt Trackwalk derden in bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten, zoals onder meer dienstverleners op het gebied van postverzending, websitebeheer, hosting, automatisering, softwarelevering, marketing, sociale media, financiële-, administratieve- , fiscale- of juridische ondersteuning, verzekeringen, facilitaire diensten en/of certificering. Ook kan Trackwalk je gegevens met derden delen, als zij hiertoe verplicht is op grond van de voor haar toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor zover deze derden onder onze verantwoordelijkheid je gegevens verwerken, zien wij erop toe dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en sluiten wij verwerkersovereenkomsten met hen. Omdat Trackwalk derden inschakelt voor haar verwerking, die de persoonsgegevens mogelijk buiten de EU verwerken (bijvoorbeeld, doordat de gebruikte servers zich buiten de EU bevinden), draagt Trackwalk er in een voorkomend geval zorg voor dat de ingeschakelde verwerkers een gelijkwaardig niveau van privacybescherming waarborgen.

Wat gebeurt er met je bezoekgegevens?

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om de bezoekersgegevens van deze website te analyseren. Voor deze diensten wordt gebruik gemaakt van cookies. Wij maken gebruik van deze cookies om analyses uit te voeren ten aanzien van het gebruik van deze website door gebruikers. Op deze manier kunnen wij kennis nemen van je IP-adres, de door jou bezochte webpagina, je klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt en de duur van je bezoek of sessie. Op grond van deze analyses kunnen wij onze website en daarmee onze dienstverlening verbeteren. De door ons verkregen informatie is zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Om ons aanbod op internet te optimaliseren en voor het aanbieden van onze diensten, gebruiken wij de technologie van Google Ads voor het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen over het surfgedrag van de websitebezoeker voor marketingdoeleinden. Voor dit doel kunnen cookies gebruikt worden, die een herkenning van een internetbrowser bij een volgend bezoek mogelijk maken. Het opgeslagen surfgedrag wordt aan de hand van een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens doelgericht op interesse gebaseerd productadvies in de vorm van een reclamebanner of reclame-advertenties op websites van derden kan worden weergegeven. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem samengevoegd. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het aanmaken van gepseusonimiseerde gebruiksprofielen voor op interesse gebaseerde reclame/advertentierichtlijnen door de pagina adssettings.google.nl/authenticated te openen. Meer informatie over op interesse gebaseerde reclame vind je op policies.google.com/technologies/ads.

Trackwalk maakt bij het aanbod van haar diensten op internet gebruik van technologie, die deels een geautomatiseerde besluitvorming inhoudt, met het doel om (potentiële) klanten gerichte advertenties te tonen, analyses te doen en verbanden en patronen in het bezoekgegevens te ontdekken ten behoeve van websiteoptimalisatie en marketingdoeleinden. Wanneer je dit niet wenselijk acht, kun je het toepassen van cookies door Trackwalk weigeren.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in je browser te wijzigen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Trackwalk en de door de haar ingeschakelde derden.

Wat zijn je rechten?

Als je aan Trackwalk vrijwillig je persoonsgegevens hebt verstrekt voor een bepaald doel, heb je altijd het recht je toestemming voor het verwerken van deze gegevens in te trekken. Trackwalk erkent voorts alle rechten, die je hebt op grond van artikel 13 tot en met 22 van de AVG. Indien je, ondanks alle zorgvuldigheid die Trackwalk betracht, meent dat wij niet conform de wet handelen of hebben gehandeld, stellen wij het op prijs als je deze klacht eerst aan ons kenbaar maakt. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk in contact met je treden om de klacht te bespreken en de bezwaren zoveel als mogelijk weg te nemen. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ
Den Haag

Telefoonnummer: 0900 - 2001201

Hoe houden wij je op de hoogte van wijzigingen?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op onze website (trackwalk.fashion) worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.